Cookie Policy
Pravidlá používania súborov cookie
Podľa nariadenia EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR”) a talianskej legislatívy v oblasti harmonizácie právnych predpisov spoločnosť Mapei SK, s.r.o. (ďalej aj „prevádzkovateľ“) v postavení prevádzkovateľa poskytuje nasledovné informácie v súvislosti so súbormi cookie nainštalovanými na doméne webovej stránky www.mapei.it a jej subdoménach (ďalej len „stránka“).

Čo sú súbory cookie?
Súbory cookie sú riadky textu, ktoré sa používajú na automatické overenie totožnosti, sledovanie relácií a ukladanie informácií o konkrétnych používateľoch, ktorí navštívia webovú stránku, alebo v prípade nákupov cez internet o obsahu ich „košíkov”. Podrobnejšie, súbory cookie sú malé textové reťazce odoslané zo servera do prehliadača používateľa, a potom odoslané späť na server (bez zmeny) zakaždým, keď používateľ navštívi rovnakú časť tej istej webovej domény.
Súbory cookie môžu byť natrvalo uložené v počítači alebo v mobilnom zariadení používateľa, alebo môžu mať rôznu dobu trvania (trvalé súbory cookie), ale môžu tiež zmiznúť pri zatvorení prehliadača používateľom (krátkodobé súbory cookie). Súbory cookie môže nainštalovať navštívená webová stránka (súbory cookie vlastníka stránok), alebo ich môžu nainštalovať ostatné webové stránky (súbory cookie tretích strán).

Typy súborov cookie a účely
Súbory cookie skvalitňujú prehliadanie:

- ukladaním nastavení, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať pri každej návšteve novej stránky,

- meraním vašej návštevnosti webovej stránky s cieľom zabezpečiť, že vyhovuje vašim potrebám.

Naše súbory cookie sa nepoužívajú na to, aby vás osobne identifikovali. Ich používanie je zamerané na zlepšenie fungovania stránky pre vás: môžete ich spravovať a/alebo vymazať podľa vlastného uváženia. Konkrétne zhromažďujeme:

- Technické súbory cookie
Technické súbory cookie (na ktoré nie je potrebný súhlas používateľa) umožňujú používateľovi navigáciu na stránke alebo poskytnutie ním požadovanej služby. Bez týchto súborov cookie nemusia byť niektoré operácie možné, alebo by boli pre používateľa zložitejšie a/alebo menej bezpečnejšie.

a) Navigačné súbory cookie
Používaním navigačných súborov cookie umožňujeme používateľovi surfovať na stránke a používať ju bezpečným a efektívnym spôsobom.
 
b) Funkčné súbory cookie
Funkčné súbory cookie používame na činnosti nevyhnutne potrebné na riadne fungovanie stránky.

- Analytické súbory cookie tretích strán
Na zhromažďovanie súhrnných informácií o používaní stránky používateľmi používame súbory cookie platformy Google Analytics (počet návštevníkov, navštívené stránky, čas strávený na stránke, atď.). Zvolili sme si nástroje na zníženie identifikačnej sily súborov cookie (maskovanie IP adresy) a nástroje na zabránenie prepojenia získaných informácií s inými informáciami, ktoré spoločnosť Google už pozná.

- Profilové súbory cookie tretích strán
Profilové súbory cookie (u ktorých sa vyžaduje súhlas používateľa) sú zamerané na pochopenie záujmov používateľa a na ponuku na mieru prispôsobenej služby zasielaním reklám v súlade s preferenciami používateľa pri surfovaní na internete. Súbory cookie od spoločnosti Google Inc. používame na sledovanie používateľov a odosielanie reklám v súlade s preferenciami používateľov.
Vlastnosti súborov cookie používaných na stránke sú uvedené v tabuľke nižšie.
Ako meniť nastavenia súborov cookie?
Pri vstupe na ktorúkoľvek stránku na webovej stránke sa zobrazí banner s krátkym upozornením. Odkliknutím “Súhlasím” používateľ vyslovuje súhlas s používaním súborov cookie. Súhlas sa registruje pomocou „technického súboru cookie“ a používateľ ho môže kedykoľvek zrušiť.
Ak chce používateľ získať viac informácií, vrátane informácií o tom, ako zakázať všetky súbory cookie tretej strany, resp. ktorýkoľvek z nich, môže kliknúť na odkazy v stĺpci „Ostatné informácie“ v tabuľke vyššie.
Používateľ môže vzniesť námietky proti ukladaniu súborov cookie na pevnom disku nakonfigurovaním prehliadača tak, aby súbory cookie zakázal.
V ďalšom texte sú uvedené spôsoby, ako to hlavné prehliadače používateľom umožňujú:
 
•   Internet Explorer https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
•   Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
•   Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
•   Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
•   Safari https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT
 
Po vykonaní takýchto operácií však niektoré funkcie webových stránok nemusia byť vykonávané správne.

Oznamovanie a šírenie údajov
Údaje získané pomocou súborov cookie môžu spracúvať zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti Mapei S.p.A. alebo spoločností skupiny Mapei Group ako „osoby zodpovedné za spracovanie“ (t.j. osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov, ako je uvedené v Článku 4 bod 10 a v Článku 29 GDPR) a Sprostredkovatelia.
 
Údaje môžu spracúvať aj spoločnosti v rámci skupiny Mapei Group alebo dôveryhodné spoločnosti, ktoré v mene spoločnosti Mapei alebo spoločností skupiny Mapei Group poskytujú technické a organizačné služby ako sprostredkovatelia. Ich zoznam sa priebežne aktualizuje a je k dispozícii na požiadanie po zaslaní oznámenia na vyššie uvedenú adresu alebo e-mailom na adresu office@mapei.sk.
Osobné údaje nebudú šírené.

Práva používateľa
V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov môže používateľ uplatňovať práva uvedené v Článkoch 15 až 22 GDPR (zosumarizované na konci tohto dokumentu). Na uplatnenie takýchto práv môže používateľ kontaktovať Prevádzkovateľa zaslaním písomného oznámenia na nižšie uvedenú adresu alebo e-mailu na adresu office@mapei.sk.

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ
Prevádzkovateľom je:
MAPEI SK, s.r.o.
So sídlom Nádražná 39
90018 Ivanka pri Dunaji

Ako bolo uvedené vyššie, údaje môžu spracúvať aj dôveryhodné spoločnosti, ktoré v mene spoločnosti Mapei S.p.A alebo spoločností skupiny Mapei Group poskytujú technické a organizačné služby. Tieto spoločnosti sú priamymi spolupracovníkmi spoločnosti Mapei S.p.A. alebo spoločností skupiny Mapei Group a majú status sprostredkovateľov. Ich zoznam sa priebežne aktualizuje a je k dispozícii na požiadanie po zaslaní oznámenia na vyššie uvedenú adresu alebo e-mailom na adresu office@mapei.sk
 
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
 
Články 15 až 22 európskeho nariadenia č. 2016/679
 
Podľa Článkov 15 až 22 európskeho nariadenia č. 2016/679 má dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa informácie o oprave, integrácii a vymazaní („právo na zabudnutie“) osobných údajov; má právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov.
Cookie Policy
MAPEI SK s.r.o. Nádražná 39 - 900 28 Ivanka pri Dunaji - Telefón 421-2-4020-4511 - office@mapei.sk Cookie Policy Privacy Policy