Reklamačný poriadok
Spoločnosť MAPEI SK, s.r.o., Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, zo dňa 22.1.2001 oddiel Sro, vložka 23270/B, IČO 35 804 131, DIČ 2020258405, IČ DPH SK2020258405.

Za účelom informovania svojich obchodných partnerov o podmienkach a spôsobe reklamácie vydáva tento Reklamačný poriadok.

Spoločnosť MAPEI SK, s.r.o., je oprávnená reklamačný poriadok upravovať a meniť. Zmenu reklamačného poriadku spoločnosť zverejňuje na svojej internetovej stránke. Zverejňovanie spoločnosť zabezpečí najneskôr v deň účinnosti zmeny.

1. Rozsah platnosti
Týmto reklamačným poriadkom sa upravuje reklamačné konanie medzi spoločnosťou MAPEI SK, s.r.o. (ďalej len „dodávateľ“) a jej obchodnými partnermi (ďalej len „odberateľ“). Reklamačný poriadok upravuje konanie medzi dodávateľom a odberateľom, ktoré sa riadi Obchodným zákonníkom (Zákon č. 513/1991 Zb. z. v znení neskorších právnych predpisov) ako aj Zákona o ochrane spotrebiteľa.

2. Miesto uplatnenia reklamácie / prijímanie reklamácie
Obchodní partneri (odberatelia) uplatňujú reklamáciu u dodávateľa produktov spoločnosti MAPEI SK, s.r.o., Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, resp. prostredníctvom obchodno-technických pracovníkov pridelených do daných regiónov alebo na emailovej adrese reklamacie@mapei.sk.
Reklamáciu musí uplatniť písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty vyplnením nižšie uvedeného formulára.
Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi vadu na tovare a uplatniť si nárok na jej odstránenie prostredníctvom nižšie uvedeného formulára.

Formulár pre vrátený produkt je možné si stiahnuť v elektronickej podobe TU, alebo poslať žiadosť o zaslanie formuláru na emailovú adresu reklamacie@mapei.sk.

Formulár Vrátený produkt musí obsahovať:
Názov odberateľa, fakturačnú adresu, kontaktnú osobu, tel./mob./e-mail, dátum, meno a podpis zodpovedného pracovníka
Číslo faktúry/dodací list
Názov produktu, množstvo, dátum výroby
Dôvod reklamácie (popis závady)
Spôsob a predpokladaný termín doručenia vráteného produktu

3. Vady produktu, zodpovednosť a vady
Pri predaji produktov dodávateľ zodpovedá za to, že produkt má požadovanú akosť, množstvo, hmotnosť a musí byť bez vád.
Zjavné vady, poškodenie produktov a rozdiely v množstve medzi skutočne prijatými a vydanými (vyfakturovaným) produktmi je odberateľ povinný oznámiť dodávateľovi písomne prostredníctvom vyššie spomenutého formulára okamžite po ich prevzatí, prípadne spísať reklamačný protokol s prepravcom alebo s obchodno-technickým pracovníkom dodávateľa a takto spracovaný formulár odoslať na emailovú adresu reklamacie@mapei.sk.
Skryté vady je odberateľ povinný oznámiť písomnou formou dodávateľovi ihneď od ich zistenia prostredníctvom vyššie spomenutého formulára.
Zároveň s písomnou sťažnosťou/reklamáciou je povinný odovzdať aj vzorky reklamovaného produktu, fotodokumentáciu poškodeného tovaru a číslo šarže (dátum výroby).
Odberateľ je povinný prezrieť produkty podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na produkte, pričom sa prihliadne na povahu produktu. Z toho dôvodu je povinný kontrolovať plnenie kvality a množstva dodávok podľa nasledovných zásad:

Preveriť predmet plnenia vo vlastnom záujme najneskôr v takej dobe, aby sa vady mohli reklamovať pred skončením záručnej lehoty
Zaistiť pritom vierohodné dôkazné prostriedky o zistených vadách a zodpovednosti dodávateľa.

Ak odberateľ produkt neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na produkte, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri prehliadke produktu, len keď preukáže, že tieto vady mal produkt už v čase prechodu nebezpečenstva škody na produkte.
Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od prijatia správne vyplneného formulára.

V prípade oprávnenej a včasnej reklamácie bude odberateľovi vystavený opravný daňový doklad v hodnote reklamovaného tovaru.

4. Nadobudnutie vlastníctva, prechod nebezpečenstva škody na produkte.
Bez ohľadu na moment nadobudnutia vlastníckeho práva k produktu, prechádza na odberateľa nebezpečenstvo škody na produkte v momente jeho prevzatia, alebo ním poverenej osobe.
V prípade, že odberateľ alebo ním poverená osoba produkt neprevezme, prechádza nebezpečenstvo škody na produkte na odberateľa momentom, keď mu dodávateľ alebo zmluvný prepravca dodávateľa umožnil s produktom nakladať.

5. Záručná doba a záručné podmienky
Spoločnosť MAPEI SK poskytuje na dodaný produkt záruku na deklarované vlastnosti produktu po dobu, ktorá je spravidla 6, 12, alebo 24 mesiacov odo dňa výroby. Dĺžka konkrétnej záručnej doby je uvedená na obale alebo v technickej dokumentácii produktu.

Práva za zodpovednosti za vady produktu, pre ktoré platí záručná doba zaniká, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Pokiaľ produkt nie je skladovaný v súlade s požiadavkami a pokynmi uvedenými v technickej dokumentácii, alebo nie je spracovaný v súlade s technickou dokumentáciou, nárok na uplatnenie záruky zaniká. Za spôsob spracovania produktov spoločnosti MAPEI zodpovedá v plnom rozsahu odberateľ.

6. Vrátenie produktu
Odberateľ môže vrátiť produkt dodávateľovi v prípade, že ide o bežný skladový produkt.
Produkt, ktorý bol objednaný na základe objednávky odberateľa, je možné vrátiť až po súhlase dodávateľa, ktorý si uplatňuje pri vrátení produktu storno poplatok vo výške do 50% z ceny produktu, najmenej však 15,- EUR. Vrátený produkt odberateľ dodá do skladu dodávateľa na vlastné náklady spolu s faktúrou alebo dodacím listom, ktorým mu bol tovar vyfakturovaný.

Odberateľ môže vrátiť produkt len v prípade, že produktu neuplynula záručná doba, produkt je v pôvodnom balení, ktoré nie je poškodené, nie je znečistené.

7. Záverečné ustanovenie
Tento reklamačný poriadok je zverejnený na webovej stránke spoločnosti www.mapei.sk a nadobúda účinnosť od 1.7.2018.

Dokumenty na stiahnutie
Vrátený produkt/Reklamačný protokol
MAPEI SK s.r.o. Nádražná 39 - 900 28 Ivanka pri Dunaji - Telefón 421-2-4020-4511 - office@mapei.sk Cookie Policy Privacy Policy