01/02/2010
Obchodné podmienky
Obchodné podmienky uplatňované pri predaji produktov spoločnosťou M A P E I SK, s.r.o., so sídlom v Ivanke pri Dunaji, Nádražná 39, IČO: 35 804 131, DIČ: 2020258405, IČ DPH: SK2020258405, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, zo dňa 22.1.2001, oddiel Sro, vložka č. 23270/B, vychádzajú zo zákona 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník) v zmysle ustanovenia §261 a §269, platného cenníka spoločnosti M A P E I SK, s.r.o. a nižšie uvedených pravidiel platných pre obchodnú činnosť spoločnosti M A P E I SK, s.r.o..

I. Všeobecné podmienky
Predmetom týchto obchodných podmienok je úprava podmienok uzatvárania kúpnych zmlúv na tovar medzi Dodávateľom a Odberateľom, dodávania tovaru zo strany Dodávateľa Odberateľovi, ako aj úprava práv a povinností obidvoch účastníkov vyplývajúcich z týchto vzťahov. Na skutočnosti priamo neupravené v tejto zmluve sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Dodávateľ dodáva Odberateľovi tovar podľa svojej ponuky. Odberateľ tento tovar prevezme a zaplatí kúpnu cenu podľa podmienok uvedených ďalej. Dodávateľ tiež poskytuje Odberateľovi technické informácie o tovare a spolupracuje pri navrhovaní vhodných materiálov a systémov zo svojej ponuky na objektoch realizovaných Odberateľom podľa jeho požiadaviek a potrieb.

II. Podmienky uzatvárania zmlúv
Návrhy na uzatvorenie kúpnych zmlúv (objednávky) bude Odberateľ predkladať písomnou formou.
Kúpna zmluva bude považovaná za uzatvorenú momentom písomného potvrdenia objednávky Dodávateľom.
Za potvrdenie objednávky sa považuje aj Dodávateľom realizovaná dodávka tovaru bez predchádzajúceho písomného potvrdenia objednávky.
Objednávka musí obsahovať názov Odberateľa, dátum vystavenia, dátum očakávaného dodania, druh tovaru, množstvo, druh balenia, miesto dodania, meno a telefónne číslo osoby zodpovednej za prevzatie tovaru, prípadne iné doplňujúce požiadavky ako napr. zásobovacie vozidlo vybavené zdvíhacou plošinou a podobne.

III. Dodacie podmienky
Dodávateľ dodá tovar do 2 pracovných dní od písomného potvrdenia objednávky Odberateľovi.
V prípade, ak objednaný tovar nebude na sklade, túto skutočnosť Dodávateľ obratom oznámi Odberateľovi písomne a dodacia lehota sa predĺži na 15 pracovných dní. V takýchto prípadoch môže Dodávateľ požadovať preddavok 50% z predajnej ceny.
Minimálne predajné množstvo produktu je v cenníku uvedené ako „Balenie“.
U osobitých druhov tovaru, ktoré sú v cenníku označené hviezdičkou *, je dodacia lehota 15 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky.
Pri odbere tovaru v hodnote minimálne 150 Eur bez DPH bude tovar dodaný podľa INCOTERMS 2010 doložka DDP – dopravu na adresu určenú Odberateľom v objednávke zabezpečí Dodávateľ na svoje náklady a Odberateľ zabezpečí vykládku tovaru.
Pri odbere tovaru do 150 € bez DPH bude tovar dodaný podľa INCOTERMS 2010 doložka EXW – Dodávateľ vo svojom sídle odovzdá tovar priamo Odberateľovi, alebo tovar naloží prepravcovi, ktorého zabezpečí a hradí Odberateľ.
V prípade intrakomunitárnej dodávky tovaru priamo z niektorej krajiny EU bude tovar dodaný podľa INCOTERMS 2010 doložka DDP - Odberateľ sa zaväzuje doručiť Dodávateľovi potvrdený dodací list e-mailom v deň dodania. Originály dodacieho listu a CMR následne Odberateľ zašle Dodávateľovi poštou.
Splnenie týchto záväzkov Odberateľa je podmienkou získania nároku na zabezpečenie dopravy na náklady Dodávateľa.
Na dodaný tovar sa vzťahuje záruka v dobe trvania uvedenej na obale výrobku od dátumu výroby.
V prípade, že Odberateľ má voči Dodávateľovi nevyrovnané záväzky, má Dodávateľ právo pozastaviť dodávky tovaru až do odstránenia tejto prekážky.

IV. Ceny
Základom ceny je aktuálny cenník Dodávateľa odporúčaný pre koncového spotrebiteľa, ktorý je uverejnený na webovej stránke Dodávateľa. Jeden výtlačok aktuálneho cenníka bude odovzdaný Odberateľovi.
Dodávateľ je oprávnený meniť cenník a je povinný informovať Odberateľa o zmene cenníka aspoň 14 kalendárnych dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny.
Dohodnuté ceny sú cenami bez DPH, ktorá bude účtovaná podľa platných právnych predpisov.
Vydaním nového cenníka strácajú všetky predošlé vydania svoju platnosť.

V. Platobné podmienky
Dodávateľ za každú dodávku tovaru vystaví faktúru, ktorú zašle Odberateľovi do troch pracovných dní od prevzatia tovaru. Za doručenú sa považuje aj faktúra v podobe PDF súboru zaslaná emailom na elektronickú adresu určenú Odberateľom.
Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru prevodom na bankový účet Dodávateľa do uvedeného dňa splatnosti faktúry. V prípade omeškania Odberateľa s úhradou faktúry má Dodávateľ právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania až do dňa zaplatenia.
U osobitých odberov materiálov MAPEI je možné dojednať osobité obchodné podmienky výhradne písomnou formou.
Odberateľ je povinný hradiť Dodávateľovi všetky náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávok Dodávateľa voči Odberateľovi.

VI. Záverečné ustanovenia
Vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom zmluvy, prechádza na Odberateľa až v deň úplného zaplatenia faktúry, t.j. úplného zaplatenia kúpnej ceny.
Dňom zaplatenia sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet Dodávateľa.
Odberateľ sa zaväzuje spracovávať dodané a prevzaté materiály v súlade s poskytnutými technickými informáciami a návodmi k jednotlivým dodaným produktom.
Za škody spôsobené nesprávnym použitím materiálov nesie plnú zodpovednosť Odberateľ.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a každá zo zúčastnených strán je oprávnená ju vypovedať s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť dňom doručenia písomnej výpovede.
Písomnou formou sa v tejto zmluve rozumie aj e-mail.
Záväzky Dodávateľa ani Odberateľa plynúce z ustanovení zmluvy výpoveďou nie sú dotknuté.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1.04.2017 a nahradzujú Obchodné podmienky či akékoľvek obdobné podmienky vydané skôr.
MAPEI SK s.r.o. Nádražná 39 - 900 28 Ivanka pri Dunaji - Telefón 421-2-4020-4511 - office@mapei.sk Cookie Policy Privacy Policy